Váš košík je prázdný
Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 • Níže uvedené obchodní podmínky upravují podmínky dodávek zboží prodávajícího kupujícímu a jsou neoddělitelnou součástí každé objednávky.
 • Převzetím zboží kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Ceny a slevy

 • Cenou zboží se rozumí cena platná ke dni vystavení dodávky.
 • Cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran.

Dodací podmínky

 • Zboží bude kupujícímu dodáno na základě závazné objednávky.
 • Závaznou objednávku učiní kupující v internetovém obchodě nebo elektronickou poštou.
 • Dodací lhůty jsou vždy stanoveny po dohodě prodávajícího a kupujícího, pokud nebylo písemně sjednáno něco jiného.
 • Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
 • Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje faktura a dodací list, přepravní list v případě doručení zboží sjednaným přepravcem.
 • Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí. Způsob převzetí objenávky: osobní odběr-zdarma nebo prostřednictvím české pošty- 135Kč a při objednávce nad 2000Kč zdarma.
 • Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo přepravním listě, podpisem oprávněnou osobou.

Platební podmínky

 • Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu na každou dodávku.
 • Daňový doklad (faktura) je splatný při převzetí zboží (dodání na dobírku), pokud není dohodnuto jinak.
 • Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu - faktury nejpozději v den splatnosti, v případě doručení zásilky na dobírku ihned.
 • V případě prodlení z platby je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý (byť i započatý) den prodlení, a to až do zaplacení dlužné částky.
 • Peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího, nebo platbou v hotovosti při předávce zboží.
 • Náklady spojené s upomínáním platby daňového dokladu (faktury) jdou k tíži kupujícího. Prodávající má nárok na náhradu dalších škod vzniklých v souvislosti s prodlením plnění peněžitého závazku. Do výše náhrady těchto škod se nezapočítává úrok z prodlení za pozdní úhradu daňových dokladů (faktur).

Výhrada vlastnictví

 • Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení veškerých pohledávek plynoucích z obchodního spojení s kupujícím.

Reklamace

 • Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
 • Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
 • V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného.
 • Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna.
 • Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů s uvedením čísla produktu.

Náhrada škod

 • Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.

 

Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.